Kopen naar Wens ®

Kopen naar Wens

Kopen naar Wens is een koopformule die starters en huishoudens met een (laag) middeninkomen in staat stelt om een eigen woning te kopen. Kopen naar Wens geeft de koper de mogelijkheid slechts een deel van de aankoopprijs te betalen, altijd minimaal 50%. Het resterende bedrag, de uitgestelde betaling, wordt betaald bij doorverkoop. De lagere woonlasten bevorderen het kunnen starten of juist doorstromen op de woningmarkt. Kopen naar Wens biedt kopers de mogelijkheid tussentijds een deel van de resterende aankoopprijs te betalen.

Kopen naar Wens stelt corporaties en ontwikkelaars in staat woningen tegen marktwaarde te verkopen en daarmee toch doelgroepen zoals starters en/of huishoudens met een (lager) middeninkomen te bereiken. Het biedt mogelijkheden om te voldoen aan gemeentelijke eisen om kwalitatief goede, maar betaalbare koopwoningen te realiseren beneden een bepaalde prijsgrens. Kopen naar Wens kent geen terugkoopplicht, er staat geen verplichting voor terugkoop op de balans. De verkoopopbrengst kan, net als bij vrije verkoop, volledig worden geherinvesteerd. De uitgestelde betaling heeft altijd een positief rendement. Daarmee is Kopen naar Wens een goede aanvulling op of alternatief voor andere koopformules.

Voordelen voor de koper

Een koopwoning wordt bereikbaar door de lagere aankoopprijs, tot 50% van de marktwaarde (bestaande woningen). Bij nieuwbouw bedraagt de uitgestelde betaling maximaal de getaxeerde grondwaarde. Dit is aantrekkelijk voor koopstarters met uitzicht op inkomensgroei. De mogelijkheden voor eigen vermogensvorming door de koper zijn groot, omdat er bij doorverkoop geen deling van de waardeontwikkeling plaats heeft. De koper is vrij om de woning naar eigen inzicht aan te passen, en verkoopt de woning zelf door. De koper kiest ook zelf de momenten en het tempo van afbetalen van de uitgestelde betaling.

Voordelen voor de corporatie of de ontwikkelaar

Bij verkoop van bestaand bezit met Kopen naar Wens maakt de corporatie geld vrij op een sociale en volkshuisvestelijk verantwoorde manier. Kopen naar Wens past goed bij een exit-/investeringsstrategie van corporaties, omdat de verkoopopbrengst, net als bij vrije verkoop, volledig kan worden geherinvesteerd. De aanbieder is de woning echt kwijt, omdat de koper volledig eigenaar wordt, en er geen terugkoopplicht is. Kopen naar Wens werkt dus 'off balance', er staat geen verplichting voor terugkoop op de balans. Het rendement op de uitgestelde betaling is gelijk aan de gemiddelde prijsstijging op de (provinciale) woningmarkt, maar altijd minimaal 2%. De nieuwbouwvariant van Kopen naar Wens biedt ontwikkelaars, maar ook corporaties de mogelijkheid te voldoen aan gemeentelijke eisen om kwalitatief goede, maar betaalbare nieuwbouw koopwoningen te realiseren beneden een bepaalde prijsgrens.

Totale verkopen 2010-2021

Dat de koopformule inmiddels een succes is, blijkt uit de bijna 1.450 verkochte woningen tot en met 2021. In de hieronder te downloaden factsheet vindt u relevante gegevens over de verkochte woningen en over de kopers.  

Historie Kopen naar Wens

Kopen naar Wens komt voort uit de koopvariant Sociale Koop. Dudok Wonen uit Hilversum, Volkshuisvesting uit Arnhem, Sité Woondiensten uit Doetinchem en Havensteder uit Rotterdam hebben met de toenmalige Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (per 1 juli 2012 opgegaan in Platform31) uitgebreid de mogelijkheden onderzocht en geëvalueerd die de koopformule biedt. In 2010 is Kopen naar Wens goedgekeurd door het ministerie van BZK en de Belastingdienst. Financiering met NHG is mogelijk. Kopen naar Wens is landelijk beschikbaar voor geïnteresseerde corporaties en ontwikkelaars.  

Interesse?

Kooplab is eigenaar van Kopen naar Wens en verzorgt de uitgifte van licenties aan woningcorporaties en ontwikkelaars. Ook voorziet Kooplab in gerichte adviezen om Kopen naar Wens met succes te implementeren in de organisatie. Daarnaast faciliteert Kooplab een full-service helpdesk voor alle vragen over het koopproduct.

Meer informatie over Kopen naar Wens en de aanbieders van het product vindt u op www.kopennaarwens.nl.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Kooplab. Wij helpen u graag verder.

 

Kopen naar Wens ®